top of page

Teenuse kasutustingimused

Jõustunud 16. detsember 2022, riigi versioon Eesti

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi nimetatud: Tingimused) kehtivad teile, kui teie konto asukohamaaks on määratud Eesti, et järgida kohalikke regulatsioone. Teile pakub teenust RunProperty OÜ (registrikood 16263894, KMKR nr EE102388507), asukohaga Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud: Teenusepakkuja). Selles dokumendis reguleeritakse teie (edaspidi nimetatud: Klient) juurdepääsu teenustele. Tingimuste mõistmine on oluline, kuna teenuste kasutamiseks peate nõustuma kõikide käesolevate Tingimustega eranditult. Lisaks käesolevatele Tingimustele avaldame ka Andmekaitsetingimused, mis on leitavad Veebilehel https://www.runproperty.com/et/privacy.

 1. Teenus, platvorm ja paketid. Teenusepakkuja osutab Klientidele erinevaid teenuseid (edaspidi nimetatud: Teenus). Põhiteenuseks on pilvetarkvara (edaspidi nimetatud: Platvorm) pakkumine, mis on kasutatav nii veebis www.runproperty.com (edaspidi nimetatud: Veebileht) või selle alamdomeenidel või mobiilirakenduse kaudu (edaspidi nimetatud: Äpp). Hetkel kehtivate pakettide (edaspidi nimetatud: Teenustase) sisu kirjeldus ja tasud on leitavad Veebilehel.
   

 2. Registreerimine ja leping. Teenuse tellimiseks saab Veebilehel täita registreerimisvormi, millega Klient kinnitab, et ta on lugenud käesolevaid Tingimusi ja kohustub neid täitma. Vormis kirjutatud andmete alusel luuakse Kliendile profiil (edaspidi nimetatud: Kliendikonto), mida kasutatakse Kliendi tuvastamiseks ning temaga seotud kasutajate, andmete ja seadistuste salvestamiseks. Samuti saab Teenusepakkuja luua Kliendikonto Kliendi kirjaliku sooviavalduse alusel, sellisel juhul saadab Teenusepakkuja Kliendile e-postiga kinnituslingi, millest avaneval Veebilehel on viidatud Tingimustele ja vajutades nuppu „Loo kasutaja“ kinnitab Klient, et ta on lugenud käesolevaid Tingimusi ja kohustub neid täitma. Täidetud registreerimisvorm ja/või kasutajakonto loomisel antud kinnitus koos käesolevate Tingimustega moodustavad Kliendi ja Teenusepakkuja vahel lepingu (edaspidi nimetatud: Leping), mida käsitletakse kui täielik kokkulepe, mis on ülimuslik ja asendab kõiki Lepingu sisule kohaldatavaid varasemaid kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.
   

 3. Eritingimused. Klient ja Teenusepakkuja võivad sõlmida käesoleva Lepingu juurde käiva Kasutuslepingu, kus tuuakse välja omavahel kokku lepitud eritingimused, mis täpsustavad, muudavad või täiendavad käesolevaid Tingimusi. Sellised kokkulepped peavad allkirjastama mõlema poole volitatud esindajad ning need kokkulepped on käesolevate Tingimuste suhtes ülimuslikud.
   

 4. Tasuta prooviperiood ja Teenuse tasuliseks muutumine. Teenusele esmakordselt registreerides rakendub Teenustaseme juures välja reklaamitud tasuta prooviperiood (edaspidi nimetatud: Prooviperiood). Prooviperioodi andmed säilitatakse süsteemis 90 päeva pärast Prooviperioodi lõppemist juhul, kui Klient varem ei teata, et soovib konto koos andmetega kustutada. Prooviperioodi eest Kliendile arvet ei esitata. Poolte kokkuleppel on võimalik Prooviperioodi pikendada. Prooviperioodi lõppedes on Kliendil võimalik jätkata tasulise Teenusega esitades Teenusepakkujale soovitud Teenustaseme valiku ja enda kohta käivad makseandmed. Makseandmete esitamisega nõustub Klient jätkama tähtajatu Lepingu alusel Teenuse eest Tasu makstes kuni üks pooltest esitab Tingimustele vastava lõpetamise teate. Teenusepakkujal on kohe pärast üleminekut tasulisele Teenusele õigus küsida Kliendilt Tasu Teenuse eest. Juhul kui Klient ei avalda soovi tasulise Teenusega jätkata, siis on Teenusepakkujal õigus koheselt pärast Prooviperioodi lõppemist sulgeda Kliendi konto, kustutada konto andmed ja lõpetada Leping.
   

 5. Tasu. Teenused on saadaval kas ühekordse tasuna, kuu- või aastatasuna (edaspidi nimetatud: Tasu), kõikidele Tasudele lisanduvad seaduses ettenähtud maksud (sh käibemaks). Teenusepakkujal on õigus muuta Teenustasemete sisu (funktsionaalsust ja tasusid). Teenusepakkuja teavitab Kliendile vastavatest muudatustest Veebilehe kaudu või muul mõistlikul viisil mõistliku aja ette. Juhul kui Klient jätkab Teenuse kasutamist 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tasu muutmise kohta teate avaldamisest, siis loetakse, et Klient on vaikimisega muudatused aktsepteerinud ja tunnistanud seega ei oma muudatuste suhtes pretensioone. Tasu muudatused ei kohaldu enne uue arveldusperioodi algust.
   

 6. Paketi muutmine. Kliendil on õigus igal ajal Teenustaset, paketis sisalduvate kasutajate arvu ja lisateenuseid muuta. Muudatused hinnas kajastuvad Kliendi järgmise perioodi arvel. Kõrgemast Teenustasemest tulenevad võimalused jõustuvad kohe pärast Kliendipoolset paketi muutmise kinnitust. Madalama tasuga Teenustaseme muudatused jõustuvad järgmise perioodi algusest, aga Klient Tasu tagasi ei saa kui Kliendi uue Teenustaseme Tasu on madala eelmisest.
   

 7. Tasumine. Klient kohustub Teenusepakkuja poolt vastavalt väljastatud Teenuse kasutamisega seotud arved tasuma arvel märgitud kuupäevaks. Klient tasub Tasu Teenuse kasutamise eest iga järgmise perioodi (tavaliselt kalendrikuu) eest ette - perioodilise ettemaksu põhimõttel. Teenusepakkuja poolt elektroonilisel kujul esitatud arvete alusel arvel näidatud pangakontole või krediitkaardimaksena Teenusepakkuja poolt valitud kolmandast isikust makseteenuse pakkujale. Krediitkaardimakse korral volitab Klient Teenusepakkujat oma krediitkaarti või pangakontot debiteerima kõigi maksmisele kuuluvate tasude ulatuses igal makseperioodil ja samuti volitab Klient Teenusepakkujat kasutama kolmandat osapoolt maksete töötlemiseks. Kolmandast isikust makseteenuse pakkuja puhul ei vastuta Teenusepakkuja maksete töötlemise ja sellega seotud küsimuste eest. Kliendil ei ole õigust arve tasumisest keelduda või ettemaksu tagasi saada põhjendusel, et ta ei ole perioodi jooksul Teenust kasutanud või on teinud seda ainult osaliselt. Arve loetakse tasutuks kogu arvel esitatud summa laekumisel Teenusepakkuja kontole.
   

 8. Maksekohustuse rikkumine. Kui Klient ei ole nõuet tasunud maksetähtajaks, siis saadab Teenusepakkuja Kliendile maksekohustuse rikkumise ja kavandatud piirangute kohta meeldetuletuse Kliendi e-posti aadressil vähemalt 2 korda vähemalt 7 tööpäevase vahega. Teenusepakkujal on nõude mitmekordsel täitmata jätmisel või mitmekordsel maksemeetodi tagasilükkamisel õigus juurdepääs Teenusele ja sisestatud andmetele piirata või peatada kuni nõuete täieliku tasumiseni. Teenusepakkujal on Tasu küsimise õigus ka perioodi eest, kui Teenuse ligipääs on piiratud või peatatud kuni Kliendipoolse või Teenusepakkujapoolse Lepingu lõpetamiseni. Teenusepakkujal on õigus tähtajaks laekumata summalt nõuda Kliendilt seaduses ettenähtud suurimat võimalikku viivist päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Klient peab Teenusepakkujale hüvitama Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulutused, sh sissenõudmises osalevate Teenusepakkuja esindajana tegutsevate isikute abi eest.
   

 9. Teenuse kasutamine. Klient kinnitab, et Platvorm vastab tema nõudmistele ning lisab Tarkvara kasutamiseks füüsilistest isikutest kasutajatele (edaspidi nimetatud: Kasutaja) kontod (edaspidi nimetatud: Kasutajakonto), mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks ning temaga seotud andmete ja seadistuste salvestamiseks. Klient saab Kastajakontosid lisada, muuta ja mitteaktiivseks märkida. Teenusepakkujal on kohustus luua uus või muuta olemasolevaid Kasutajakontosid juhul, kui Kliendil puudub juurdepääs Teenusele ning ükski Kasutaja ei ole Kliendi seaduslik esindaja. Klient jääb vastutama kõikide tema nimel tegutsevate Kasutaja(te) kõigi tegevuste eest Teenuse kasutamisel, sh käesolevate Tingimuste ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel. Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (sh vaatamist, muutmist, kustutamist, alla laadimist) mistahes viisil või eesmärgil.
   

 10. Kasutaja kinnitus. Igakordsel süsteemi sisenemisel kinnitab kasutaja, et tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Teenuse kasutamiseks, ta on teovõimeline füüsiline isik, kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged ja täielikud. Neid andmeid ei ole Teenusepakkuja kohustatud eraldi kontrollida. Konto loomisel määrab Kasutaja enda Teenusesse sisse logimise viisi ja vajadusel pääsukoodi. Kasutaja kohustub Teenusepakkujat viivitamatult teavitama enda konto kuritarvitamisest või kuritarvitamise kahtlusest, pääsukoodide kadumisest või kolmandate isikute ligipääsu saanud kasutajakontole. Samuti peab Kasutaja teavitama, kui tal on ekslikult jäänud tööle teenus, aga tal ei ole enam õigust Kliendi nimel Teenust kasutada.
   

 11. Kliendi andmed. Kliendil on Lepingu kehtivuse ajal õigus Teenuse kaudu sisestada piiramatus mahus andmeid, teoseid ja muud materjali (video, foto, pilt, skeem, tekst jms) (edaspidi nimetatud: Andmed) kui Teenustase andmemahtu eraldi ei piira. Ühe faili suurusele kehtivad süsteemis tehnilistest nõuetest tulenevad piirangud. Kliendi poolt sisestatud Andmed kuuluvad Kliendile. Seejuures kinnitab Klient, et tal on õigus sisestada ja edastada neid Andmeid ja sellise tegevusega ei rikuta käesolevaid Tingimusi, kohalduvat õigust, intellektuaalse omandi õigusi ega muidu kolmandate isikute õigusi. Klient vastutab ainuisikuliselt andmete sisestamisest või nende edastamisest tulenevate või sellega seotud tagajärgede eest. Klient annab Teenusepakkujale vajalikud õigused (sh lihtlitsentsi, mis puudutab intellektuaalomandi õigusega kaitstud sisu) andmete kasutamiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, salvestamiseks ja varundamiseks, et võimaldada Kliendile Teenuse juurdepääs ja kasutamine. Teenusepakkuja hoiab kõiki andmeid konfidentsiaalsena ja avaldab neid ainult Kliendi esindajana volitatud isikutele või seadusest tulenevatel alustel.
   

 12. Klienditeenindus, süsteemi vigade parandamine, hooldus- ja arendustööd. Teenusepakkuja teeb kõik endast sõltuva, et tagada Teenuse kättesaadavus, häireteta toimimine ja turvalisus. Teenusepakkuja tagab Teenuse klienditeeninduse telefoni ja e-posti teel tööpäeviti 8.00-18.00. Tööpäevaks loetakse kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigis tähistatav riigipüha. Kliendil on õigus Teenusepakkuja konto enda süsteemis aktiveerida mitteaktiivseks teha olenevalt, kas on vaja Teenusepakkujal Andmetele ligi pääseda, et klienditeenindust pakkuda. Kui Teenusepakkuja saab teate Teenuses esineva vea või funktsionaalsushäire kohta ja sellest tulenevalt on Teenuse kasutamine takistatud, siis teeb Teenusepakkuja oma parimad pingutused, et olukord lahendada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul alates veateate saamisest. Vigade ja funktsionaalsushäirete kohta, mis ei takista Teenuse kasutust võib Teenusepakkuja planeerida olukorra lahendamise pikema perioodi peale. Teenusepakkuja ei ole kohustatud parandama vigu, mis tulenevad Teenuse valest kasutamisest. Teenusepakkuja arendab pidevalt Platvormile uut funktsionaalsust ja teeb olemasolevale funktsionaalsusele parendusi, et Teenuse kvaliteeti tõsta. Teenusepakkuja jätab endale õiguse igal ajal parandada, muuta või lõpetada Teenuse funktsionaalsust (ülesehitust, turvalikust, kättesaadavust, töökindlust jt) ja omadusi (sh disaini, struktuuri, internetiaadresse, turvaelemente jt) perioodiliselt või mis tahes ajal, ajutiselt või püsivalt, võimaluse korral teavitades põhimõttelistest muudatustest mõistlikult ette, aga vastutamata Kliendi ees funktsioonide või omaduste katkestamise, muutmise või lõpetamise eest. Teenusepakkujal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenustele, kui see on vajalik hooldus- või arendustööde eesmärgil, kolmandate isikute hooldus- või arendustööde tõttu, küberründe tõrjeks, tulenevalt õigusaktidest või pädevate ametkondade otsustest. Teenusepakkuja Lepingulised kohustused Kliendi ees peatuvad selleks perioodiks ning Teenusepakkuja ei  vastuta käesolevast punktist tuleneva juurdepääsu piiramisest või katkemisest tekkinud võimaliku kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
   

 13. Andmetöötlusleping. Kliendi ja tema poolt lisatud Kasutajate poolt sisestatud Andmed võivad sisaldab ka Euroopa Liidus asuvate üksikisikute isikuandmeid, mida Teenust kasutades töödeldakse. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 (edaspidi nimetatud: GDPR) artikli 28 kohaselt käsitletakse Klienti kui vastutavat töötlejat ja Teenusepakkujat kui volitatud töötlejat. Klient annab Teenusepakkujale nõusoleku ja ülesande töödelda Teenuse kasutamisel Teenusepakkuja valdusesse sattunud isikuandmeid Teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Isikuandmete all peetakse silmas järgnevaid kategooriaid: identifitseerimis-, kontakt- ja sideandmeid ning töö ja Teenuse kasutamisega seotud andmed. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas GDPR nõuetega ja teiste andmekaitsealaste seadustega ning tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Vastavalt GDPR artikli 28 lõikele 2 annab Klient Teenusepakkujale üldise kirjaliku loa Teenuste osutamiseks kasutama alamtöötlejaid ehk kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, kelle Teenusepakkuja on jaganud järgnevatesse alamtöötleja kategooriatesse:

  1. veebimajutuse, andmebaaside, varunduse teenuse pakkujad;

  2. süsteemihaldamise teenuse pakkujad;

  3. e-posti, kliendisuhete ja suhtluse süsteemide pakkujad;

  4. makseteenuse pakkujad.

  Teenusepakkuja teavitab Klienti Teenusepakkuja volitatud töötlejate kategooriate lisamisest või asendamisest mõistliku aja ette, andes seeläbi vastutavale töötlejale võimaluse esitada selliste muudatuste suhtes vastuväiteid. Juhul kui Teenuseosutaja ei saa ilma antud kategooriata Teenust pakkuda ja Klient sellega ei saa nõustuda, siis ei ole võimalik jätkata Teenuse kasutamist ja Klient peab esitama Lepingu lõpetamise avalduse. Täieliku Teenusepakkuja alamtöötlejate nimekirjaga on võimalik tutvuda sellekohase taotluse saatmisel. Teenusepakkuja tagab, et järgib ise ja tema volitatud töötlejad järgivad isikuandmeid töötlemisel konfidentsiaalsusnõuet ja töötlevad isikuandmeid järgides kõiki GDPR artikli 32 kohaselt nõutavaid meetmeid. Võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi, aitab Teenusepakkuja võimaluse piires Kliendil asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita vastutava töötleja GDPR artiklites 32-36 sätestatud kohustusi ja kohustust vastata taotlustele GDPR III peatükis sätestatud andmesubjekti õiguste teostamiseks. Teenusepakkuja teavitab Klienti andmesubjektilt taotluse saamisest ning Kliendil on kohustus sellele ise vastata. Teeb vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik GDPR artiklis 28 sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldab vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud muul audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle, ja panustab sellesse omades õigust kulutatud aja eest küsida vastavalt asjaoludele mõistlikku tasu. Seejuures ei tohi Klient kasutada õigust auditi tegemiseks sagedamini kui üks kord kalendriaasta jooksul, kui ei ole tekkinud tõendatud kahtlust Tingimuste rikkumise kohta ja Teenusepakkuja ei pea ärisaladuse kaitseks avaldama neid sisaldavaid dokumente, toimikuid või muud teavet. Pärast andmetöötlusteenuste osutamise lõppu kustutab või tagastab vastutavale töötlejale vastutava töötleja valikul kõik isikuandmed ja kustutab olemasolevad koopiad, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt nõutakse andmete säilitamist. Andmete kustutamisel järgitakse järgnevaid reegleid:

  1. kui Kliendil on olnud kasutusel tasuta Teenus, siis kustutatakse konto isikuandmed 30 päeva jooksul pärast Lepingu lõppu;

  2. kui Kliendil on olnud kasutusel tasuline Teenus, siis võib Teenusepakkuja isikuandmeid säilitada Teenuses kuni 3 (kolm) kuud, et Klient saaks soovi korral uuesti Teenust kasutama hakata või isikuandmeid eksportida, välja arvatud kui Klient on kirjalikult muu soovi väljendanud. Seejärel võib andmed säilitada Teenusepakkuja arhiivivarunduste osana veel kolm kuud, misjärel isikuandmed kustutatakse.
    

 14. Keelatud tegevused. Klient ja Kasutaja ei tohi:

  1. kasutada Teenust ebaseaduslikul, kahju tekitaval, eksitaval, pettuslikul ega muul pahatahtlikul eesmärgil ja moel;

  2. isikuandmeid töödelda ja sidevahendite vahendusel edastada ilma andmesubjekti nõusolekuta;

  3. sisestada ja edastada sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi;

  4. sisestada ja edastada sisu või faile, mis sisaldavad viiruseid või muud pahatahtlikku koodi;

  5. ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta süsteemi, Veebilehe või nende mis tahes osi kasutada mis tahes automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega, kui selle kohta ei ole sõlmitud eraldi kirjalikku kokkulepet või need koormavad süsteemi.

  6. teha tegevusi, mis häirivad, takistavad või ohustavad Teenusepakkujal Teenuse osutamist teistele klientidele.
    

 15. Korraline lõpetamine. Tähtajatu Lepingu võivad mõlemad pooled üles öelda igal ajal korralise lõpetamise korras põhjust esitamata. Selleks:

  1. Klient saadab Teenusepakkujale Lepingu lõpetamise kohta sellekohase taotluse süsteemis või allkirjastatud teate e-kirja teel allolevatele kontaktidele vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Kliendipoolse lõpetamise puhul ei ole Teenusepakkuja kohustatud hüvitama Tasusid, mille Klient võib olla maksnud.

  2. Teenusepakkuja saadab Kliendile Lepingu lõpetamise kohta sellekohase teate 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.

  Lepingu lõpul peatub Kliendi juurdepääsuõigus Teenusele ja Teenusepakkujal ei ole kohustust hoida varukoopiaid, kuid Kliendil on õigus küsida Andmete üleandmist masinloetaval kujul.
   

 16. Erakorraline peatamine ja/või lõpetamine. Kliendil on õigus Leping erakorraliselt lõpetada kui Teenusepakkuja rikub Lepingut ega ole seda rikkumist kõrvaldanud talle antud mõistliku tähtaja jooksul. Teenusepakkujal on õigus viivitamatult ja ette teatamata peatada ajutiselt või püsivalt Kasutaja või Kliendi juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi või kui Teenusepakkujal tekib põhjendatud kahtlus Tingimuste rikkumisest. Kliendil on kohustus juurdepääsu taastamiseks esitada veenvad tõendid rikkumise mittetoimumise kohta, tegevuse vastavuse kohta Lepingule,  käesolevatele Tingimustele ja õigusaktidele. Kliendil ei ole õigust ettemaksu tagasi küsida Kliendipoolsel Lepingu erakorralisel lõpetamisel kui ei ole Teenusepakkuja süüd tõendatud. Kliendil ei ole õigust ettemaksu tagasi küsida Teenusepakkujapoolsel erakorralisel Lepingu lõpetamisel.
   

 17. Teenuse kasutamise jälgimine. Klient ja Kasutaja on teadlik, et Teenusepakkuja kogub Teenuse kasutamisega seotud statistikat Teenuse parandamise ja edasiarendamise eesmärgil. Teenusepakkujal on Infoühiskonna teenuse seadusest (lühend InfoTS) tulenev kohustus teavitada pädevaid järelevalveasutusi võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest ning identifitseerida neid Kliente ja Kasutajaid, kellele ta osutab andmete talletamise teenust.
   

 18. Autoriõigused ja intellektuaalne omand. Teenusepakkujale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused Veebilehele ja Teenusele ning nende koosseisus olevatele materjalidele (sealhulgas avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, andmebaasid, tarkvara, kaubamärgid, teenindusmärk, logod, autoriõigus, mittevaraline õigus, oskusteave, ärisaladused, domeeninimed ja muu, kogu maailmas autoriõiguse seaduse tähenduses, eraldi registreeritud või registreerimata), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule. Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Teenusepakkuja ühelegi isikule (sh Kliendile) autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele. Välja arvatud käesolevas dokumendis sätestatud juhtudel, ei tohi vastavalt autoriõiguse seadusele Veebilehel olevaid materjale mingil kujul kopeerida, paljundada, levitada, teha väljavõtteid, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha ilma Teenusepakkuja selgesõnalise kirjaliku loata. Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud, sest need on võimalikult laias osas kaitstud intellektuaalse omandi õigusega ja osad, mida ei saa kaitsta intellektuaalse omandi seaduste alusel, on kaitstud autoriõigusega.
   

 19. Turvalisus. Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada Andmete turvameetmed (turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine) vastavalt kohalduvale õigusele, sh igapäevased varukoopiate tegemised kuni 7 päeva ulatuses.
   

 20. Garantii puudumine. Teenusepakkuja ütleb lahti mis tahes ja kõikidest otsestest või kaudsetest Teenusega seotud garantiidest. Teenust osutatakse „nagu on“, „kui on“ ja Kliendi enese riskil ning Teenusepakkuja ei garanteeri ega kinnita Teenuse kvaliteeti, eesmärgiks sobivust, mitterikkumist, terviklikkust ega täpsust. Teenusepakkuja ei saa vastutada Teenuse vastavuse eest Kliendi vajadustele. Teenusepakkuja ei garanteeri Tarkvara ühilduvust Kasutajate riist- ja tarkvaraga. Olenemata meie püüdlustest pakkuda Kliendile parima kvaliteedi, ohutuse ja turvalisusega Teenuseid, me ei garanteeri, et Teenus on katkestusteta, õigeaegne või vigadeta või et puudused parandatakse. Teenusepakkuja ei saa garanteerida, et isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine on igal ajal turvaline. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse toimimisel või kasutamisel esinevate takistuste eest, mis on põhjustatud veebimajutuse teenuse pakkuja, Kliendi internetiteenuse pakkuja või muu kolmanda isiku poolt, välja arvatud juhul, kui see on nõutav kohalduva õigusega. Platvorm on mõeldud kinnisvara majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatele isikutele, kuid selle sobivuses konkreetse ettevõtte vajadustega ja neile kehtivatest seadustest tulenevate nõuetega peavad Klient ja Kasutajad ise veenduma. Teenusepakkuja ei ole õigus- ega kinnisvarabüroo ning Teenuste kasutamine ei moodusta sellelaadse teenuse osutamist. Klient vastutab ainuisikuliselt mis tahes ja kõigi kohalduvate võlaõigus-, raamatupidamis-, maksu- ja muude asjakohaste seaduste järgimise eest. Klient vastutab selle eest, et andmete salvestamine ja nendele juurdepääs Teenuse kaudu on kooskõlas Kliendile kohalduva õigusega. Teenusepakkuja võib keelduda Teenusele juurdepääsu andmast mistahes Kliendile või Kasutajale.
   

 21. Vastutuse piirang. Seadusega lubatud suurimas ulatuses on välistatud Teenusepakkuja vastutus kahjude eest, mis tulenevad Kliendi poolt Teenuse kasutamisest või kasutamise võimatusest või volitamata juurdepääsust Kliendi andmetele, nende katkestusest, muutusest, hävimisest või kustutamisest. Lisaks ei vastuta Teenusepakkuja ühelgi juhul kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Mis tahes juhul on Teenusepakkuja koguvastutus piiratud summaga, mille Klient on maksnud Teenusepakkujale Teenuste eest viimase kuue (6) kuu jooksul vahetult enne seda kuud, mil leidis aset sündmus, mis tõi kaasa Teenusepakkuja vastutuse.
   

 22. Jagatavus. Juhul kui mõni käesolevate Tingimuste punkt osutub õigustühiseks, kehtetuks, ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks, siis see ei mõjuta ega kahjusta ülejäänud Tingimuste kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust.
   

 23. Loovutamine. Teenusepakkuja võib ilma Kliendi nõusolekuta loovutada käesolevatest Tingimustest tulenevaid mis tahes või kõiki oma õigusi mis tahes isikule ilma Kliendi nõusolekuta, kui see ei vähenda Lepingu täitmise tõenäosust.
   

 24. Hüvitamine. Klient kohustub hüvitama Teenusepakkujale ja tema kolmandatest isikutest teenusepakkujatele nõuete, nõudmiste, kahju, kulu või vastutuse (sealhulgas mõistlikud õigusabi kulud), mis tulenevad: Kliendi poolt Teenuse kaudu esitatud, edastatud või kättesaadavaks tehtud andmetest; Kliendi või tema määratud Kasutajate poolt Teenuse väärkasutusest; käesolevate Tingimuste rikkumisest või väidetavast rikkumisest; Andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevatest kohustustest isikuandmete vastutava töötlejana; või kolmandate isikute õiguste (sealhulgas intellektuaalse omandi õiguste) rikkumisest.
   

 25. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine. Käesolevatele Tingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Juhul kui Klient ei ole rahul Teenusega, Teenusepakkuja tegevusega või tekib muu Lepinguga seotud küsimus, siis pöördub ta esmalt Teenusepakkuja poole, et olukord lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus, Eestis.
   

 26. Tingimuste muutmine. Teenusepakkujal on õigus muuta või täiendada Tingimusi mis tahes ajal. Teenusepakkuja teavitab Kliendile vastavatest muudatustest Veebilehe kaudu või muul mõistlikul viisil mõistliku aja ette. Juhul kui Klient jätkab Teenuse kasutamist 30 (kolmkümmend) kalendripäeva pärast Tingimuste muutmise kohta teate avaldamisest, siis loetakse, et Klient on vaikimisega muudatustega nõustunud ja neid tunnistanud. Uued Tingimused muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks ja on Pooltele täitmiseks alates nende jõustumise päevast. Juhul kui Klient ei nõustu uute Tingimustega või mis tahes konkreetse muudatusega, siis ei ole võimalik jätkata Teenuse kasutamist ja Klient peab esitama Lepingu lõpetamise avalduse.

Kui teil tekib küsimusi käesolevate kasutustingimuste kohta või soovite esitada Lepinguga seotud teate, siis palun võtke ühendust meie klienditoega e-posti aadressil support@runproperty.com

bottom of page